Menu Zavrieť

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

I.I

Všeobecné obchodné podmienky uvedené nižšie upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Mária Kovalčíková – MAYAK design, so sídlom:082 16 Záhradné, Hlavná 221/20, IČO: 50351249, zapísaná v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Prešov, číslo živnostenského reg.: 750-46631, e-mail: info@mayaknaramky.sk, telefónne číslo: +421 948 768 828 a kupujúcimi, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v elektronickom obchode na internetovej stránke www.mayaknaramky.sk (ďalej len “e-shop“).

I.II

Poskytovateľom je Mária Kovalčíková – MAYAK design, so sídlom: 08216 Záhradné, Hlavná 221/20, IČO: 50351249 (ďalej len “predávajúci“).

I.III        

Kupujúci je fyzická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať alebo nakupuje tovar v e-shope. V zmysle týchto obchodných podmienok sa v špecifických prípadoch zákazníkom rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v objednávke určí na prevzatie zakúpeného tovaru. Takéto určenie tretej osoby sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru (ďalej len “zákazník“).

I.IV        

Tovar je výrobok, ktorý je predávajúcim určený na predaj zákazníkom prostredníctvom e-shopu.

I.V         

Odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o zákazníkovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu predávajúceho, cenu tovaru, spôsob platby, informácie o doručení objednaného tovaru, ktorý je spracovaný obchodným systémom predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len „objednávka“).

I.VI        

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a zákazníkom – fyzickou osobou a neupravené ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok platných v čase záväznej objednávky sa budú  riadiť príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä však zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len “občiansky zákonník“), v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o priestupkoch“), zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a zákonom 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“), v platnom znení.

II. Zákaznícky účet

II.I  

Na základe registrácie zákazníka v rámci e-shopu môže zákazník pristupovať do svojho zákazníckeho účtu.

II.II          

Vytvorenie zákazníckeho účtu na e-shope, zákazníkovi umožní uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov.

II.III       

Zákaznícky účet je chránený prihlasovacím menom alebo e-mailovou adresou a heslom. Za zabezpečenie prihlasovacieho mena a hesla pred prípadnou stratou a zneužitím zodpovedá zákazník.

II.IV      

Zákaznícky účet môže predávajúci zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho dlhšie než 3 roky od posledného prihlásenia sa do zákazníckeho účtu zákazník nevyužíva, či v prípade, kedy poruší (opakovane) svoje povinnosti podľa zmluvy.

II.V        

Zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

III. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

III.I        

Kúpa tovaru je možná iba prostredníctvom e-shopu.

III.II       

K tomu, aby zákazník a predávajúci mohli uzavrieť zmluvu je potrebné, aby zákazník na e-shope vytvoril návrh objednávky.

III.III     

Pre vytvorenie návrhu objednávky je potrebné, aby si zákazník na e-shope vybral tovar, ktorý si praje kúpiť a klikol na funkciu “pridať do košíka“uvedenú pri vybranom tovare. Následne prejde do zoznamu vybraného tovaru presunom kurzora a kliknutím na obrázok košíka v pravom hornom rohu e-shopu. V tejto časti objednávky zákazník zvolí množstvo tovaru, ktoré si praje objednať a vyberie si spôsob doručenia tovaru. Zákazník následne klikne na funkciu “skontrolovať a objednať“. V nadchádzajúcom kroku zákazník vyplní svoje kontaktné údaje a vyberie si spôsob platby. Následne svoju voľbu potvrdí kliknutím na funkciu “objednať s povinnosťou platby“.

III.IV     

V prípade, že si zákazník pri vyhotovení objednávky praje uviesť špecifickú požiadavku, napíše ju pred odoslaním objednávky pod funkciu “poznámky k objednávke (voliteľné)“ a uvedie svoju požiadavku v nato určenom okne. Ak si zákazník nie je istý, že predávajúci jeho požiadavku bude môcť zapracovať do objednávky, môže predávajúceho kontaktovať na e-mailovej adrese info@mayaknaramky.sk, alebo telefónnom čísle: +421 948 768 828.

III.V      

Po spracovaní objednávky bude zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke bezprostredne doručené potvrdenie o jej prijatí, ktoré bude obsahovať informácie o čísle objednávky, dátume jej vyhotovenia, názve a špecifikácií tovaru, cenu tovaru, náklady spojené s doručením, spôsob platby, údaje o dodacej lehote, údaje o predávajúcom, osobné údaje o zákazníkovi, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky dochádza zo strany predávajúceho k záväznému akceptovaniu návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, a teda k uzavretiu kúpnej zmluvy.

IV. Dodanie tovaru

IV.I        

Tovar sa doručuje iba na území Slovenskej a Českej republiky.

IV.II      

Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá zákazníkovi v požadovanej kvalite, množstve, bez váda v termíne dohodnutom v zmluve.

IV.III     

O vyexpedovaní a prevzatí tovaru doručovateľskou spoločnosťou bude predávajúci informovať zákazníka e-mailom/sms správou.

IV.IV     

Miestom dodania je adresa, ktorú zákazník uviedol vo svojej objednávke. V prípade osobného odberu jemiestom dodania miesto, ktoré je dohodnuté v objednávke alebo výdajné miesta spoločnosti Packeta, ktoré si zákazník zvolí pri tvorbe návrhu objednávky.

IV.V      

Predávajúci vybavuje objednávky v čo najkratšom možnom čase. Ak nie je v popise tovaru uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi najneskôr v lehote 3 dní:

–   od úhrady kúpnej ceny tovaru v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho alebo prostredníctvom platby cez platobnú bránu,

–   od potvrdenia objednávky v prípade dodania tovaru na dobierku alebo pri osobnom prebratí tovaru.

IV.VI     

V prípade, že predávajúci nebude vedieť doručiť tovar v stanovenej lehote, určí primeranú dodaciu lehotu. O predĺžení dodacej lehoty bude predávajúci bezodkladne informovať zákazníka a oznámi mu predpokladaný termín dodania.

IV.VII   

V prípade, že predávajúci nebude schopný tovar zákazníkovi dodať ani do 30 dní od potvrdenia objednávky alebo úhrady kúpnej ceny a to z akéhokoľvek dôvodu, je zákazník oprávnený  odstúpiť od zmluvy.

IV. VIII 

Zákazník je povinný prevziať tovar riadne a včas osobne alebo zabezpečí jeho prevzatie.

IV.IX     

Zákazník je oprávnený skontrolovať zásielku pri doručení a pri preberaní tovaru upozorniť prepravcu na prípadné poškodenie obalu či obsahu zásielky. Zákazník má v takom prípade právo odmietnuť prevzatie tovaru. O poškodení tovaru je dopravca povinný vyhotoviť tzv. škodovýzápis za prítomnosti a na žiadosť zákazníka. Na základe takto vyhotoveného záznamu môže prepravca poskytnúť zákazníkovi plnenie v zmysle ustanovení o reklamáciách.

IV.X      

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou zákazníkom alebo chybou na strane dopravcu.

V. Platobné podmienky a kúpna cena

V.I         

Predávajúci má právo od zákazníka na úplné zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar.

V.II        

Zákazník je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu včas vrátane nákladov na dopravu, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

V.III     

Platbu za nákup tovarov možno realizovať nasledovne:

– dobierka

– platba prevodným príkazom

– platobná brána

– hotovosť

V.IV      

Cena je vždy uvedená v jej konečnej podobe pri popise tovaru na e-shope. Prípadné náklady na dopravu budú vyčíslené a zúčtované na konci objednávky. Ceny sú uvádzané v eurách.

V.V       

K uvedeným cenám tovaru predávajúci účtuje nasledovné doručovateľské poplatky:

Slovenská pošta – doporučený list/1,80 €, dobierka

– doporučený list/3 €, balík na poštu/3,10 €, dobierka balík na poštu/4,30 €

Packeta – 2,60€

Osobný odber – 0,00€

V.VI      

Kúpna cena je splatná:

– do 14 dní od potvrdenia objednávky v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho,

– v deň prebratia tovaru zákazníkom v prípade platby pri dodaní tovaru na dobierku, alebo pri platbe v hotovosti v prípade osobného odberu.

V.VII    

Ak zákazník zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, v ktorý bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.

V.VIII   

Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zákazníkom. Vlastnícke právo k tovaru na zákazníka prechádzka až potom, čo zaplatí kúpnu cenu a tovar prevezme. 

V.IX      

Faktúra ako daňový doklad a potvrdenie o úhrade bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení kúpnej ceny a bude zaslaná na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v objednávke.

V.X       

Predávajúci nie je platcom DPH.

VI. Reklamácia tovaru, odstúpenie od zmluvy a zrušenie objednávky

VI.I        

Záručná doba na tovar zakúpený v e-shope je štandardne 24 mesiacov.

VI.II      

Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia tovaru zo strany zákazníka. Práva zákazníka zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatní v záručnej dobe. Na reklamáciu z dôvodu zjavných vád na tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti tovaru, ktorá nebola uplatnená bezodkladne po prevzatí tovaru, nebude predávajúci prihliadať.

VI.III     

Zákazník má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, predávajúci alebo dodávateľ a vzťahuje sa naň záruka.

VI.IV     

Dôvody reklamácie spolu s potvrdením o zaplatení (FA) zákazník zašle elektronicky na e-mailovú adresu info@mayaknaramky.sk a písomne poštou prostredníctvom reklamačného formuláru spolu s reklamovaným tovarom a dokladom o zaplatení poštovného na adresu Mária Kovalčíková – MAYAK design, so sídlom: 08216 Záhradné, Hlavná 221/20, alebo osobne po dohode s predávajúcim. Po uplatnení reklamácie bude predávajúci zákazníka kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodne sa s ním na rýchlom vybavení reklamácie. Reklamačný formulár zákazník nájde tu.

VI.V      

Reklamáciu vybaví predávajúci v závislosti od konkrétneho prípadu v zmysle ustanovení príslušnej legislatívy, najmä však jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

– výmena tovaru

– vrátenie kúpnej ceny tovaru

– odstránením vady tovaru

– vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru

– odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

VI.VI     

Predávajúci vydá o uplatnení reklamácie zákazníkovi potvrdenie. Predávajúci určí bezodkladne spôsob vybavenia reklamácie, najneskôr však do troch dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu predávajúci vybaví bezodkladne, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie predávajúci vydá zákazníkovi doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení ho bude informovať prostredníctvom e-mailu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový výrobok.

VI.VII   

Zákazník má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

VI.VIII  

Zákazník, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru. Od zmluvy môže zákazník odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom, najmä zaslaním e-mailu na adresu info@mayaknaramky.sk alebo písomne na adresu Mária Kovalčíková – MAYAK design, so sídlom: 08216 Záhradné, Hlavná 221/20. Cena tovaru bude do 14 dní predávajúcim vrátená zákazníkovi na účet uvedený v odstúpení od zmluvy. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu.

VI.IX    

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe objednávky alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný uhradiť zákazníkovi dodatočné náklady, ak si zákazník výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

VI.X      

Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať naspäť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom.

VI.XI    

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi. Predávajúci v lehote do 14 dní od oznámenia odstúpení od kúpnej zmluvy vráti zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na bankový účet určený zákazníkom.

VI.XII   

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobaného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka.

VI.XIII

V prípade, že si zákazník praje objednávku, ktorá ešte nebola potvrdená zrušiť, čo najskôr nech kontaktuje predávajúceho na e-mailovej adrese info@mayaknaramky.sk alebo na tel.č.: +421 948 768 828. Ak už bola objednávka zaplatená, peniaze predávajúci zákazníkovi vráti najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého zaplatil.

VII. Podnety, sťažnosti a alternatívne riešenie sporov

VII.I

V prípade, že zákazník nie je spokojný s vybavením objednávky, alebo službami predávajúceho je oprávnený podať podnety a sťažnosti, a to písomne, prostredníctvom e-mailu na adrese info@mayaknaramky.sk alebo na tel.č.: +421 948 768 828.

VII.II     

O posúdení podnetu alebo sťažnosti bude predávajúci informovať zákazníka e-mailom, písomne alebo telefonicky.

VII.III    

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len zákazník (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi zákazníkom a predávajúcim, ktorého hodnota
presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

VII.IV   

Orgánom dozoru a vecne príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľský sporov so Mária Kovalčíková – MAYAK design, Hlavná ulica 221/20, 082 16 Záhradné, IČO: 50351249, je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, email: pr@soi.sk, tel. č. tel. č. 051/772 15 97, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Vzorový formulár na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu.

VIII. Ochrana osobných údajov

VIII.I     

Bližšie informácie a presné podmienkyochrany a spracúvania osobných údajov nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

IX. Záverečné ustanovenia

IX.I        

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky uzavretej medzi  predávajúcim a zákazníkom a sú pre obe strany záväzné.

IX.II       

Predávajúci a zákazník sa dohodli, že za účelom vzájomnej komunikácie budú využívať predovšetkým e-mailovú korešpondenciu a telefonickú zákaznícku podporu predávajúceho, pričom tieto komunikačné kanály sa použijú najmä v prípadoch uvedených v týchto obchodných podmienkach.

IX.III     

V prípade rozporu medzi ustanoveniami objednávky a týmito všeobecne záväznými obchodnými podmienkami s dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia objednávky a týchto všeobecných obchodných podmienok.

IX.IV

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Predmetná zmena všeobecných obchodných podmienok sa nedotkne už uzatvorených objednávok a poskytovaných služieb. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú
účinnosť dňom ich zverejnenia v e-shope.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť ich uverejnením.

V Záhradnom, dňa 04. 04. 2022

Mária Kovalčíková – MAYAK design, Hlavná ulica 221/20, 082 16 Záhradné, IČO: 50351249.